Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ Πριν 25 χρόνια ξεκίνησα το μαγικό ταξίδι στις τάξεις του Δημόσιου Σχολείου. Εποχή αθωότητας(;) και επετηρίδας ένας παλιός συνάδελφος μου είπε : "κάθε υπουργός που κάθεται στην καρέκλα του Υπουργείου Παιδείας έχει στο νου του ΜΙΑ λέξη "μεταρρύθμιση". Τώρα το πώς την καταλαβαίνει ο καθένας θα το δεις στην πορεία των χρόνων" Οι υπουργοί άλλαζαν τα λόγια του επιβεβαιώνονταν κάθε φορά άλλοτε χωρίς αλλαγές κι όταν αυτές υπήρχαν πάντα προς το χειρότερο. Φθάσαμε στο τώρα:τα νέα προγράμματα στοχεύουν στην κατάργηση της Παιδείας και στον θρίαμβο της εκπαίδευσης - κατάρτισης. Μπορεί οι ...ανώριμοι έφηβοι να παρεξηγήσουν το περιεχόμενο σπουδών και να αρχίσουν όχι μόνο να μαθαίνουν αλλά και να ...σκέφτονται. Απολαύστε την υπηρεσιακή εγκύκλιο, που μετράει κοντά έναν αιώνα,βρείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές(!) ...χαρείτε την κομψότητα της αποποίησης ευθυνών για χάρη πάντα των παιδιών και της σωστής και λελογισμένης καθοδήγησής τους. Τί να πω και για 'κείνον τον αθηναϊκό "όχλο" που ενώ έχτιζε Παρθενώνες πέντε χρόνια πριν ήταν "απαίδευτος"και "ανώριμος" να καταλάβει τον Επιτάφιο; Ο επιτάφιος της δημοκρατίας Η μεταξική δικτατορία συνδέεται με ευθεία φίμωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εφόσον το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν ανεχόταν καμιάς μορφής δημοκρατία. Η προφανής αντίφαση του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού» οδηγούσε τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού στην απόλυτη γελοιότητα, όπως αποδεικνύει το παρακάτω έγγραφο (αρχείο Χρηστίδη, ΕΛΙΑ): «Ιωάννινα 26.2.1937 Αριθ. Πρωτ. 534 Προς τους κ.κ. Διευθυντάς των Σχολείων της ΙΒ΄ Εκπαιδευτ. Περιφερείας Λαβόντες υπόψη ότι αντινομίαι παρουσιαζόμεναι κατά την παροχήν της διδασκομένης ύλης δι’ ην δεν είνε πρόσφορον έδαφος η παιδική ηλικία δυνατόν να δημιουργήσουν παρά τοις μαθηταίς θλιβεράς παρανοήσεις εις βάρος του επιδιωκομένου σκοπού παραγγέλλομεν υμίν α) όπως κατά την διδασκαλίαν των φυσικών μαθημάτων μη προβαίνητε εις την ανάπτυξιν της Δαρβινείου θεωρίας ως και των μαθημάτων των σχετικών με την επί της γης εμφάνισιν του ανθρώπου […] β) όπως κατά την διδασκαλίαν των αρχαίων Ελληνικών εν τη Στ΄ Γυμνασιακή τάξει παραλείπητε τον Επιτάφιον του Περικλέους, αντικαθιστώντες τούτον διά τινος πλατωνικού διαλόγου, διότι το εν τω Επιταφίω υπέροχον τη αληθεία εγκώμιον των δημοκρατικών ιδεωδών δυνατόν να εκληφθή κακώς υπό των μαθητών ως έμμεσος επίκρισις της σθεναράς κυβερνητικής πολιτικής και των εν γένει τάσεων της σημερινής πολιτείας. Λέγομεν δε κακώς, διότι κατ’ ουσίαν τον πραγματικόν θρίαμβον των δημοκρατικών ιδεωδών και της καλώς εννοουμένης ελευθερίας απεργάζεται η εθνική κυβέρνησις πατάσσουσα τας δημαγωγικάς ροπάς και πάντα αποσυνθετικόν σπόρον. Επειδή όμως η εφηβική ηλικία δεν είνε ικανή διά την υψηλήν αφαίρεσιν και την επίμοχθον αναζήτησιν της αληθείας ευκόλως δε ρέπει προς τον σχηματισμόν πεποιθήσεων στηριζομένων επί του συναισθηματικού μόνον κόσμου καλόν είνε όπως αι λαμπραί του Θουκυδίδου σελίδες αφεθούν διά τα έτη εκείνα κατά τα οποία η Ελληνική νεότης ωριμωτέρα πλέον θ’ ακούση από του στόματος των Πανεπιστημιακών διδασκάλων την ανάλυσιν του κάλλους των αρχαίων κειμένων. Αλλως υπάρχει πιθανότης ότι θα επιφέρουν το αυτό αποτέλεσμα φθοροποιόν και διαλυτικόν, το οποίον επέφερον κατά την εποχήν του πελοπονησιακού πολέμου απαγγελλόμενοι προς τον άστατον δήμον των Αθηναίων υπό του στόματος του μεγάλου Περικλέους παρουσιάσασαι τόσον θαυμασίως εστολισμένας τας λαμπράς δημοκρατικάς κατακτήσεις εις τον στερούμενον ισχυρού νοητικού οργάνου αθηναϊκόν όχλον συντελέσασαι εις το ν’ αποκτήση ούτος αλόγιστον περί της δυνάμεώς του πεποίθησιν συντρίβων διά της αναρχικής του επάρσεως το θαυμάσιον έργον το οποίον εις καλυτέρους καιρούς αι αυταί δημοκρατικαί ιδέαι είχον δημιουργήσει. Εντελλόμενοι όπως ακριβώς τηρήσητε τ’ ανωτέρω παραγγελλόμενα παρακαλούμεν υμάς κ.κ. συνάδελφοι, όπως μη αποδώσητε εις αντιδραστικόν πνεύμα τας αντιρρήσεις μας ταύτας, αλλά μόνον εις το καλώς εννοούμενον συμφέρον των μαθητών και εις το ευρύτερον και ανώτερον συμφέρον της Πατρίδος. Ο Γενικός Επιθεωρητής της ΙΒ΄ Περιφερείας Δ. Παπούλιας» ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ: Τάσος Κωστόπουλος, Αντα Ψαρρά, Δημήτρης Ψαρράς